بنیاد دانشگاهی فنی و حرفه ای در راستای تحقق اهداف خیرخواهانه خودبه شرح زیر ، افراد خیر و نیکوکار رابه همیاری با بنیاد دعوت می نماید . از علاقمندان به همکاری با بنیاد درخواست می شود درصورت امکان نسبت به تکمیل و ارسال فرم ذیل اقدام نمایند .
نام
نام خانوادگی
نام پدر
شماره شناسنامه
محل تولد
کد ملی
تاریخ تولد
تلفن
همراه
ایمیل
آدرس
نوع همکاری خیر
مبلغ کمک
شیوه پرداخت
توضیحات